ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: Name>ਯੋਗਤਾ ਸਨਮਾਨ

ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀ

PRODUCT LIST

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

CONTACT US
ਯੋਗਤਾ ਸਨਮਾਨ

02d951bb3aaccdd60f4195e7d6c86053.jpg

1,ਹਾਈਡਰੂਲਿਕ ਲਾਈਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੰਟਰਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮ

2,ਹਾਈਡਰੂਲਿਕ ਲਾਈਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡਰੂਲਿਕ ਲਿਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਨੂੰ ਕੰਪੋਰੇਟ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੰ

3, ਹਾਈਡਰੂਲਿਕ ਲਿਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡੌਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮ

4,ਹਾਈਡਰਾਊਲਿਕ ਲਾਈਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ

5, ਹਾਈਡਰੂਲਿਕ ਲਿਫ਼ਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਰੇਕ ਕੰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪ੍ਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਪ੍ਰਾ

  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236